top of page

HANDELSBETINGELSER

Kunden skal acceptere handelsbetingelserne som led i indgåelse af en samarbejdsaftale. Kunden vil altid modtage et link eller en .pdf-fil med disse handelsbetingelser sammen med et nyt tilbud eller samarbejdsaftale.

Signature

HANDELSBETINGELSER FOR REBLY BUSINESS LABS OG REBLY.ORG

Generelt

Per 9. November 2018 og fremadrettet, handelsbetingelser gældende for Rebly Business Labs og underafdelingen Rebly Marketing, der udbyder digitale markedsføringsydelser. Disse bør læses igennem i sin helhed inden godkendelse af et eventuelt tilbud.

Brandnavnet på underafdelingen; ”Rebly Marketing” erstatter og er udskifteligt i disse handelsbetingelser med hovedorganisationen ”Rebly Business Labs”.

 

Disse standardhandelsbetingelser indeholder de gældende bestemmelser, for alle aftaler, der er indgået mellem Rebly Business Labs og kunden. Afviges forhold fra handelsbetingelserne skal dette ske på skrift forud for aftalens godkendelse.

 

Kunden skal acceptere handelsbetingelserne som led i indgåelse af en samarbejdsaftale. Kunden vil altid modtage et link eller en .pdf-fil med disse handelsbetingelser sammen med et nyt tilbud eller samarbejdsaftale.

 

Er der modstrid mellem indeværende betingelserne og aftalen, har vilkårene i aftalen forrang.

 

Betingelserne kan ændres ensidigt af Rebly Business Labs med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende betingelser findes i sidefoden på Rebly Business Labs’s hjemmeside ”rebly.org”.

Tilbud

Tilbud fremsendes til kunden med link til Rebly Business Labs’s handelsbetingelser (denne side).

 

Tilbud indeholder udspecificering af ordren og hvad denne omfatter. Når tilbuddet godkendes, betales, eller underskrives digitalt, anses aftalen for at være indgået med opstart på den anførte ikrafttrædelsesdato.

 

Tilbuddet gælder, medmindre andet er anført skriftligt, 1 uge fra afgivelsesdato.

 

Levering af ydelser

Online markedsføring

Levering af online marketing (Søgemaskineoptimering/SEO, Google Ads, Social Markedsføring og E-mail marketing) sker, med mindre andet er aftalt, udføres af rebly.org’s medarbejdere eller gennem en af Rebly.org’s samarbejdspartnere. Konsulentbistand hos kunden selv aftales separat og ligger ud over standardleveringen. Tid med transport faktureres pr. påbegyndt kvarter til de aftalte rater.

 

Rebly Business Labs skal have fuld adgang til de platforme og services, som markedsføringen beror på. Hertil kan der tildeles privilegier til involverede enkeltpersoner som oftest inviteres med egne brugere, som senere kan lukkes for. Det er Rebly Business Labs’s standardprocedure at oprette en dedikeret Google Konto til at administrere kundens digitale tjenester på.

 

Rebly Business Labs leverer altid ved udgang af en aftalt periode afrapportering af leveret arbejde samt resultater heraf. Dette vil danne grundlag for vurdering af opfyldelse af mål og opsætning af nye.

 

Rebly og kunden er altid i tillæg til de aftalte forhold om privatlivs- eller handelsbetingelser underlagt samtlige betingelser for underleverandører eller platform hvor markedsføringen måtte fremkomme, eksempler herpå kan være; Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, m.fl.

 

Herunder links til de mest gængse underleveradører og samrbejdspartneres betingelser;

Facebook

Wix

Squarespace​

Google Ads

 

Hjemmesider

Rebly Business Labs tilstræber sig ved udvikling af hjemmesider, at præsentation heraf sker løbende og med størst mulig hastighed og præcision. Hjemmesiden er ved overlevering til kunden kontrolleret for fejl og mangler.

 

Design af nye hjemmesider sker typisk med udgangspunkt i en skabelon fra en af Reblys samarbejdspartnere, enten Squarespace Inc. eller Wix.com Ltd. for at gøre CMS og senere administration nemmest muligt for kunden selv at udføre efterfølgende. Grunddesignet af hjemmesiden kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. Rebly Business Labs beslutter egenrådigt hvornår det er for sent at ændre grund designet. Ændringer, der anses for at ligge udenfor det aftalte, afklares med kunden inden, så eventuelle tvister undgås.

 

Medmindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmesideproduktion aldrig udarbejdelse af indhold, men derimod kun hjemmesidelayout, hvor kunden eller Rebly Business Labs som ekstra aftale kan lægge indhold ind på.

 

Ønskes der yderligere udarbejdelse af indhold, foregår dette altid på timebasis pr. påbegyndt kvarter’, medmindre andet er aftalt.

 

Teknisk udvikling

Ved teknisk udvikling forstås adgang til kundens hjemmesider og/eller systemer, hvorpå tekniske tilføjelser eller rettelser laves. Hertil kræves en direkte adgang til webhotel el. anden hosting af det tekniske område, som tilgås gennem direkte givet login eller FTP-adgang, samt login til eventuelle back-end platforme.

 

Kunden forpligter sig til at give Rebly Business Labs fulde læse- og redigeringsrettigheder for at kunne fuldføre opgaven.

 

Fejl og mangler

Såfremt det leverede (Markedsføring, hjemmeside eller udvikling) ikke fremstår i overensstemmelse med den beskrivelse som kunden har godkendt enten på email eller telefonisk, er der tale om en mangel fra Rebly Business Labs’s side.

 

Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret. Hvis Rebly Business Labs ikke er i stand til at udbedre eller levere igen, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal Rebly Business Labs tilbagebetale købsprisen, og kunden mister rettigheden til at råde over det leverede.

 

Ved kundens rapportering af fejl eller mangler, vil Rebly Business Labs hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning medmindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Rebly Business Labs’s kontrol og / eller ansvar, eller kan tilskrives kundens handlinger. I så fald forbeholder Rebly Business Labs og Rebly.org sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

 

Pris og betalingsbetingelser

Fakturerede beløb på abonnementsbasis eller i forbindelse med forlængelser af aftaler forfalder til betaling senest på udløbsdatoen af den foregående aftale.

 

Rebly Business Labs er berettiget til uden varsel at holde sin ydelse tilbage og/eller ophæve aftalen i tilfælde af misligholdelse af betaling.

 

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og Rebly Business Labs. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusive moms, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.

 

Rebly Business Labs og Rebly.org forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer og services, med mindre andet er angivet i aftalen imellem de to parter.

 

Varighed og ophør

Varigheden af samarbejdet/opgaven fremgår af aftalen/tilbuddet mellem Rebly Business Labs og kunden.

 

Er varigheden ikke fastsat i aftalen, kan parterne hver især opsige samarbejdet med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.

Ansvar og hæftelsesbegrænsning

 

Generelt

Med de modifikationer der fremgår nedenfor, er Rebly Business Labs erstatningsansvarlig overfor Kunden efter dansk rets almindelige regler.

 

Rebly Business Labs er ikke ansvarlig for eventuelle tab forårsaget ved kun simpel uagtsomhed, ligesom Rebly Business Labs erstatningsansvar beløbsmæssigt aldrig kan overstige DKK 20.000.

 

Rebly Business Labs er ikke ansvarlig overfor kunden for tab, mangler eller forsinkelse, der skyldes tredjemands forhold. Det være sig f.eks., men ikke begrænset til, nedbrud eller fejl hos underleverandører, søgemaskiner, medier eller digital infrastruktur.

 

Rebly Business Labs er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

 

Rebly Business Labs bestræber sig på at overholde enhver retlig regulering og vil aldrig bevidst råde kunden til markedsføringstiltag, der er i strid med nogen form for love, regler eller 3. mands rettigheder.

 

Kunden er nærmest til at kende f.eks. de varemærker og de særlige regler der gælder i netop kundens branche. Kunden er derfor i enhver henseende ansvarlig for lovligheden af de markedsføringstiltag Rebly Business Labs udfører for kunden, og for lovligheden af udførelsen de forslag og den vejledning kunden modtager fra Rebly Business Labs.

 

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Rebly Business Labs berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.

 

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.

Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.

Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Force Majeure

Rebly Business Labs er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

 

Som force majeure anses forhold, der er uden for Rebly Business Labs og Rebly.org’s kontrol, og som Rebly Business Labs ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til; usædvanlige naturforhold, krig, terror, hacker- eller virusangreb, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

Markedsføring

Ved produktion af hjemmesider fralægger Rebly Business Labs sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.

 

Tekst, grafik og billeder fremstillet af Rebly Business Labs er underlagt lov om ophavsret fra enten Rebly Business Labs eller relaterede partnere og kan som udgangspunkt alene benyttes til formål, der er aftalt imellem Rebly Business Labs og kunden. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med Rebly Business Labs og dennes partnere på forhånd.

 

Rebly Business Labs og Rebly.org forbeholder sig retten til at benytte markedsførings resultater, hjemmesider og andet fremstillet materiale som reference i forbindelse med markedsføring. På websites vil dette også fremgå hvem der har bidraget til udvikling og design i form af et link til Rebly Business Labs’s hjemmeside nederst, ”By Rebly”.

 

Ekstern bistand

Rebly Business Labs’s levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Rebly Business Labs træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale. Rebly Business Labs og Rebly.org afregner selv med eventuelle underleverandører.

 

 

Tavshedspligt

Parterne forpligter sig til at behandle de ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, så for eksempel personlige tilbud, budgetter og eventuelle forretningsmodeller fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen, samt at beskytte dem mod uautoriseret adgang og til ikke at videregive dem til uvedkommende.

 

Rebly Business Labs og Rebly.org’s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbuddet nævnte opgaver.

 

For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om Rebly Business Labs og Rebly.org og dennes andre kunder.

 

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne som udspringer af disse betingelser er i alle henseender underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Retten i København som værneting i 1. instans.

 

Betingelser opdateret 9. november 2018

bottom of page